generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling i Fjerkræklubben Roskilde-Sjælland d. 1/2- 2022

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Monna blev valgt til dirigent

  1. Formandens beretning.

Leif gennemgik årets aktiviteter:

Vi havde været 2 gange på Greve Museum, minidyrskue og hønseskidning.

Vaccinationsdagen blev gennemført, generalforsamlingen blev først afholdt i juni,

Vi havde et medlemsmøde og hønsebanko, alt andet blev aflyst.

Beretningen blev godkendt.

  1. Det reviderede regnskab fremlægges.

Regnskabet blev godkendt

  1. a. Indkomne forslag vedrørende klubben.

b. Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde.

  1. Arbejdsplan for kommende år

Blev gennemgået og godkendt, med diverse tilføjelser.

  1. Valg til bestyrelsen.

Arne, Jonas og Kim blev genvalgt

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter., 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Monna Elmerkær og Lars Moos blev valgt til suppleanter.

Jens og Steen blev valgt til Revisore

Valg af klubrepræsentant til repræsentantskabsmøde.

ingen

Indstilling af medlemmer til udvalg i D.f.f.R.

ingen

  1. Eventuelt